B2B noteikumi

Izstrādājumi

Izstrādājumi ir vai nu standarta tirdzniecībā pieejamie izstrādājumi ("Standarta izstrādājumi"), vai konkrētam pircējam īpaši izgatavoti izstrādājumi, tostarp pēc pasūtījuma izgatavoti un īpaša profila izstrādājumi ("Pasūtījuma izstrādājumi"). Pārdevēja ražoto un pārdoto Standarta izstrādājumu saraksts ir pieejams pārdevēja tīmekļa vietnē un izstrādājumu katalogā ("Katalogs"), kuru pircējs var saņemt pēc pieprasījuma. Derīgs un pasūtījumu veikšanai paredzēts ir tikai attiecīgajā brīdī spēkā esošais izstrādājumu saraksts.

Pārdevējs garantē, ka izstrādājumu kvalitāte atbilst pārdevēja kvalitātes standartiem un ka izstrādājumu komplektācija atbilst spēkā esošajām izstrādājumu specifikācijām.

Pasūtīšana

Pircējs var pasūtīt Standarta izstrādājumus pa faksu vai pa e-pastu. Pircējam ir jānorāda paredzētā preču piegādes vieta un vēlamais piegādes laiks. Pasūtījuma izstrādājumiem pircējs iesniedz pārdevējam cenas pieprasījumu. Pārdevēja izsniegts cenas piedāvājums ir spēkā trīsdesmit (30) kalendārās dienas. Pieņemot cenas piedāvājumu, pircējs veic attiecīgo Pasūtījuma izstrādājumu pasūtījumu. Izstrādājumu pārdošanas līgums tiek noslēgts, kad pārdevējs apstiprina pasūtījumu. Pasūtījuma apstiprinājumā pārdevējs norāda preču piegādes noteikumus.

Cenas un apmaksa

Standarta izstrādājumu cenas pamatā ir pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošais cenrādis. Cenrāži ir atšķirīgi katram tirgum, un cenas dažādām valstīm, reģioniem un klientu veidiem var atšķirties. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt cenas. Pasūtījuma izstrādājumu cenas ir norādītas pārdevēja izsniegtajā cenas piedāvājumā. Ja cenrādī vai cenas piedāvājumā nav norādīts citādi, cenā ietilpst pārvadājamo preču fasēšanas, piegādes un apdrošināšanas izmaksas un pārējās izmaksas saskaņā ar spēkā esošajiem starptautiskās tirdzniecības noteikumiem (Incoterms 2010). Apmaksa par izstrādājumiem ir jāveic ar priekšapmaksu vai, ja pārdevējs ir piešķīris pircējam kredītlimitu, divdesmit vienas (21) kalendārās dienas laikā pēc rēķina izrakstīšanas. Pēc īpaša pasūtījuma izgatavotiem izstrādājumiem, kuru cena pārsniedz 10 000 (desmit tūkstošus) eiro, pircējam ir jāsamaksā 5% no cenas, veicot pasūtījumu, un 45-50% (pēc pārdevēja ieskatiem) no cenas pirms izstrādājumu izgatavošanas. Atlikusī iegādes cenas daļa ir jāsamaksā, kad izstrādājumi ir izgatavoti, bet pirms to iekraušanas transportlīdzeklī, vai, ja pārdevējs ir piešķīris pircējam kredītlimitu, divdesmit vienas kalendārās dienas laikā pēc rēķina izrakstīšanas..

Bankas izdevumus sedz pircējs. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu, kad attiecīgā summa tiek saņemta pārdevēja bankas kontā. Ja pircējs savlaicīgi neveic priekšapmaksu un kavē apmaksas termiņu par vairāk nekā septiņām dienām, pārdevējam ir tiesības uz laiku apturēt vai atcelt attiecīgo pasūtījumu.

Piegāde

Ja vien cenrādī, cenas piedāvājumā vai pasūtījuma apstiprinājumā nav norādīts citādi, vai ja puses rakstiski vai rakstiski atveidojamā formā nav vienojušās citādi, izstrādājumu piegādes notiek ar DAP nosacījumiem (Incoterms 2010). Izstrādājumu piegādes standarta ilgums ir norādīts cenrādī vai cenas piedāvājumā. Pārdevējs norāda konkrēta pasūtījuma piegādes termiņu pasūtījuma apstiprinājumā.

Pircējam ir jāpieņem preces saskaņā ar šiem noteikumiem noteiktajā laikā un vietā. Pircējam ir jāatlīdzina visas izmaksas un izdevumi, kas pārdevējam rodas, ja pircējs nepieņem piegādi, ieskaitot preču uzglabāšanas izmaksas.

Īpašumtiesību saglabāšana

Preces juridiski paliek pārdevēja īpašumā, līdz pārdevējs saņem iegādes summu pilnā apmērā. Šajā laika posmā pircējs drīkst pārdot preces tālāk tikai kā pārdevēja pārstāvis, tikai parastas uzņēmējdarbības gaitā un tikai labticīgam pircējam.

Pārbaude un ziņošana

Pēc preču piegādes pircējam ir nekavējoties jāveic vai jāorganizē to pārbaude. Pārbaudes ietvaros ir jāpārbauda izstrādājumu daudzums un kvalitāte un to atbilstība pavaddokumentiem.

Ja piegādāto izstrādājumu nomenklatūra, daudzums vai kvalitāte neatbilst pasūtījuma apstiprinājumam vai izstrādājumi vai to iesaiņojums ir bojāts, pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu (7) kalendāro dienu laikā no piegādes datuma ir jāinformē par to pārdevējs.

Pretenziju risināšana

Visas pretenzijas par izstrādājumiem, ko pircējs saņem no personām, kurām tas ir pārdevis izstrādājumus tālāk, izskata un kārto pircējs. Ja pretenzija ir saistīta ar ražošanas defektu, par kuru ir atbildīgs pārdevējs, pircējam ir jāinformē pārdevējs par to septiņu (7) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas. Šādas pretenzijas tiek kārtotas saskaņā ar atsevišķu pušu vienošanos un atbilstoši pārdevēja standarta pretenziju izskatīšanas kārtībai. Pārdevējs neatlīdzinās nekādas citas pircēja vai tālākpircēja izmaksas (tostarp pārvadāšanas izmaksas), ja vien puses nav vienojušās citādi pirms šādu izmaksu rašanās.

Intelektuālais īpašums un informācija par izstrādājumiem

Viss pārdevēja intelektuālais īpašums, tostarp autortiesības, preču zīmes, patenti, tirdzniecības nosaukumi, komercnoslēpumi, tehnoloģiskā kompetence, tehniskie dokumenti, izstrādājumu un ražošanas specifikācijas un citas informācija par ražošanu, tiesības un licences, kas saistītas ar jebko no iepriekš minētā saistībā ar izstrādājumiem, paliek tikai un vienīgi pārdevēja īpašums.

Pārdevējam ir tiesības uzņemt izstrādājumu fotoattēlus un citu veidu ierakstus pirms uzstādīšanas, tās laikā un pēc tās vai lūgt pircējam nodrošināt šādus fotoattēlus un citu veidu ierakstus, un izmantot tos mārketinga nolūkos.

Jebkādus materiālus, ko pircējs saņēmis no pārdevēja reklāmas nolūkos, drīkst izmantot tikai pārdevēja izstrādājumu pārdošanas veicināšanai.