B2B voorwaarden

Producten

De producten zijn ofwel standaard verkochte producten (de „standaard producten“) of specifiek voor een individuele koper gefabriceerd, met inbegrip van op maat gemaakte producten, of producten met een speciaal profiel, enz. („producten op maat“). De lijst Standaard producten die de verkoper produceert en verkoopt, is te vinden op de website van de verkoper en in de productcatalogus („de catalogus“) die op verzoek van de koper verkrijgbaar is. Alleen de huidige effectieve productlijst is geldig en kan gebruikt worden om bestellingen te plaatsen.

De verkoper garandeert dat de kwaliteit van de producten overeenstemt met de kwaliteitsnormen van de verkoper en dat de volledigheid van de set producten overeenstemt met de momenteel geldende productspecificatie.

Bestellen

De koper kan standaardproducten via fax of e-mail bestellen. De koper vermeldt de verwachte bestemming van de goederen en de verwachte leveringsdatum. Voor de levering van producten op maat vraagt de koper een offerte aan de verkoper. Offerten die door de verkoper zijn opgesteld, zijn dertig (30) kalenderdagen geldig. Aanvaarding van de offerte door de koper vormt de bestelling voor de respectieve producten op maat. Het verkoopcontract van de producten is afgesloten als de verkoper de bestelling bevestigt. De verkoper vermeldt in de orderbevestiging de leveringsvoorwaarden van de goederen.

Prijzen en betaling

De prijzen van standaardproducten zijn gebaseerd op de prijslijst die geldt op het moment dat het verkoopcontract wordt afgesloten. Prijslijsten gelden voor een welbepaalde markt en de prijzen kunnen variëren naargelang het land, het grondgebied of het soort klant. De verkoper heeft het recht om de prijzen te allen tijde naar eigen inzicht te wijzigen. De prijzen van producten op maat zijn vermeld in de respectieve offerte van de verkoper. Tenzij anders vermeld in de prijslijst of de offerte omvatten de prijzen de kosten van de verpakking, vervoer en verzekering van de goederen voor transit en andere kosten, en dat in overeenstemming met de toepasselijke internationale handelsvoorwaarden (Incoterms 2010). De betaling van de producten gebeurt ofwel vooraf, of, als de verkoper de klant een kredietlijn heeft toegekend, binnen eenentwintig (21) kalenderdagen na het uitreiken van de respectieve factuur. Voor producten die speciaal besteld zijn, met een prijs van meer dan € 10.000 (tienduizend), is de koper verplicht om 5% van de prijs te betalen bij de bestelling en 45-50 % (naar het oordeel van de verkoper) van de prijs voor de producten gemaakt worden. Het saldo wordt betaald als de producten klaar zijn, maar voor ze geladen worden voor het transport, of als de verkoper de koper een kredietlijn heeft toegekend, binnen eenentwintig kalenderdagen na uitreiking van de respectieve factuur.

Bankkosten zijn voor rekening van de koper. Betalingen worden als voldaan beschouwd als de betrokken som op de bankrekening van de verkoper is ontvangen. Als de koper niet tijdig vooraf betaalt en de vervaldatum met meer dan zeven dagen overschreden wordt, heeft de verkoper het recht om de betrokken bestelling op te schorten of te annuleren.

Levering

Tenzij anders vermeld in de prijslijst, offerte of orderbevestiging, of apart schriftelijk overeengekomen door de partijen of in een vorm die schriftelijk gereproduceerd kan worden, worden de producten DAP geleverd (Incoterms 2010). De standaard leveringstermijn staat vermeld in de prijslijst of de offerte. De leveringstermijn van een specifieke bestelling wordt door de verkoper aangegeven in de orderbevestiging.

De koper moet de goederen in ontvangst nemen op het moment en de plaats die in overeenstemming met deze voorwaarden is bepaald. De koper moet kosten en schade vergoeden die de verkoper lijdt doordat de koper de levering niet in ontvangst neemt, met inbegrip van de opslagkosten van de goederen.

Eigendomsvoorbehoud

Tot de verkoper de volledige verkoopprijs ontvangt, behoudt de verkoper het wettelijke eigendomsrecht over de goederen. Tijdens deze periode mag de koper de goederen alleen doorverkopen als een tussenpersoon van de verkoper en alleen bij normale bedrijfsuitoefening aan een betrouwbare koper.

Inspectie en kennisgeving

Na levering van de goederen moet de koper de goederen onmiddellijk (laten) inspecteren. De inspectie omvat een controle van de hoeveelheid en kwaliteit van de producten en of ze overeenkomen met de begeleidende documenten.

Als de nomenclatuur, hoeveelheden of de kwaliteit van de geleverde goederen niet overeenstemt met de orderbevestiging, of als de producten of hun verpakking beschadigd zijn, moet de koper onmiddellijk de verkoper inlichten, maar niet later dan zeven (7) kalenderdagen na de leveringsdatum.

Klachtenregeling

Alle klachten betreffende de producten, die de koper ontvangt van personen aan wie de koper de producten heeft doorverkocht, zullen door de koper worden afgehandeld en geregeld. Als de klacht betrekking heeft op een fabricagefout waar de verkoper voor aansprakelijk is, moet de koper de verkoper binnen de zeven (7) kalenderdagen na ontvangst ervan inlichten. Dergelijke klachten worden geregeld via een individuele overeenkomst van de partijen, en volgens de standaard klachtenprocedure van de verkoper. De verkoper zal geen bijkomende kosten van de koper of eindklant terugbetalen (inclusief vrachtkosten), tenzij partijen anders overeenkomen voor deze kosten zijn gemaakt.

Intellectueel eigendom en productinformatie

Alle intellectuele eigendommen van de verkoper, inclusief copyrights, handelsmerken, patenten, handelsbenamingen, handelsgeheimen, vakkennis, technische documenten, product- en productiespecificaties en andere fabricage-informatie, of rechten of licenties in verband met het voorgaande die in verband met de producten gebruikt worden, blijven uitsluitend en exclusief eigendom van de verkoper.

De verkoper heeft het recht om foto‘s te nemen en andere opnamen van de producten te maken, voor, tijdens en na hun installatie, of de koper te vragen om dergelijke foto‘s en andere opnames te leveren, en ze voor marketingdoeleinden te gebruiken. Materiaal dat de koper van de verkoper voor reclamedoeleinden ontvangen heeft, mag uitsluitend gebruikt worden om de verkoop van de producten van de verkoper te bevorderen.