Podmínky B2B

Produkty

Produkty jsou buď standardní obchodní produkty („standardní produkty“) nebo produkty specificky vyrobené pro individuální kupce, včetně produktů na míru a se speciálním profilem, atd. („produkty na míru“). Seznam standardních produktů vyráběných a prodávaných prodejcem je k dispozici na webových stránkách prodejce a v produktovém katalogu („katalog“), který je zákazníkům k dispozici na vyžádání. Platí pouze aktuálně platný seznam produktů, který lze použít k zadávání objednávek.

Prodejce zaručuje, že kvalita produktů odpovídá standardům kvality prodejce a rovněž zaručuje, že sada produktů odpovídá platné specifikaci produktu.

Objednávky

Kupující může standardní produkty objednat faxem nebo e-mailem. Kupující oznámí očekávanou destinaci a očekávaný čas dodání zboží. V případě dodání produktů na míru kupující požádá o nabídku prodávajícího. Veškeré objednávky vydané prodávajícím mají platnost třicet (30) kalendářních dnů. Přijetí nabídky kupujícím představuje objednávku konkrétních produktů na míru. Smlouva o prodeji produktů je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícím. Pro účely potvrzení prodávající specifikuje podmínky dodání zboží.

Ceny a platba

Ceny standardních produktů jsou založeny na ceníku platném v době uzavření smlouvy o prodeji. Ceníky jsou specifické pro trh a ceny se v případě různých zemí, území nebo typů zákazníků mohou lišit. Prodávající je oprávněn změnit ceny kdykoli, dle svého výhradního uvážení. Ceny vlastních produktů jsou specifikovány v nabídce vydané prodávajícím. Není-li v ceníku nebo v nabídce uvedeno jinak, ceny zahrnují náklady na balení, přepravu a pojištění přepravovaného zboží a jiné náklady dle platných mezinárodních obchodních podmínek (Incoterms 2010). Platba za produkty se provádí buď jako platba předem, nebo pokud prodejce poskytl kupujícímu kredit, do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů od data vydání konkrétní faktury. V případě produktů vyrobených na základě speciální objednávky, jejichž cena překračuje 10 000 eur (deset tisíc eur) je kupující povinen uhradit 5 % ceny po odeslání objednávky a 45-50 % (dle rozhodnutí prodejce) před zahájením výroby produktů. Zbývající kupní cena je uhrazena jakmile jsou produkty připraveny, ale než jsou naloženy do přepravy nebo, pokud prodejce otevřel kupujícímu kredit, do dvaceti jedna kalendářních dnů od vydání příslušné faktury.

Kupující hradí všechny relevantní bankovní poplatky. Platby jsou považovány za provedené v okamžiku připsání na bankovní účet prodávajícího. Pokud kupující neprovede včasnou platbu předem a překročí datum splatnosti o více než sedm dnů, prodejce má právo objednávku pozastavit nebo zrušit.

Dodání

Není-li v ceníku uvedeno jinak, nabídka nebo potvrzení objednávky, dohodnuté stranami v písemné formě nebo ve formě, kterou lze reprodukovat písemně, dodání produktů je DAP (Incoterms 2010). Standardní dodací lhůta produktů je uvedena v ceníku nebo v nabídce. Podmínky dodání konkrétní objednávky prodejce specifikuje v potvrzení objednávky.

Kupující musí provést převzetí zboží v čase a na místě stanoveném v souladu s těmito podmínkami. Kupující musí kompenzovat jakékoli náklady a škody, které vzniknou prodávajícímu v důsledku nepřevzetí dodávky kupujícím, včetně nákladů na skladování zboží.

Výhrada vlastnického práva

Prodejce si ponechává vlastnické právo ke zboží až do přijetí plné kupní ceny. Po tuto dobu smí kupující přeprodávat zboží pouze jako agent prodávajícího a pouze v rámci běžného podnikání kupujícímu bona fide.

Inspekce a oznámení

Po dodání zboží musí kupující zboží zkontrolovat nebo nechat ihned zkontrolovat. Kontrola musí zahrnovat kontrolu množství a kvality produktů a to, zda odpovídají průvodním dokumentům.

Pokud nomenklatura, množství nebo kvalita dodaných produktů neodpovídají potvrzení objednávky nebo byly výrobky nebo jejich obaly poškozeny, musí kupující neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od termín dodání.

Vyřizování stížností

Jakékoli stížnosti týkající se produktů, které kupující obdrží od osob, kterým kupující výrobky prodal, budou vyřízeny kupujícím. Pokud se reklamace týká výrobní vady, za kterou odpovídá prodávající, kupující musí informovat prodávajícího o reklamaci do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí zboží. Tyto stížnosti budou vyřizovány na základě individuální dohody stran v souladu se standardním postupem pro podávání stížností prodávajícího. Prodávající nenahradí žádné dodatečné náklady kupujícího nebo subdodavatele (včetně nákladů na dopravu), pokud se strany nedohodnou dříve, než tyto náklady vzniknou.

Duševní vlastnosti a informace o produktu

Veškeré duševní vlastnictví prodávajícího, včetně autorských práv, ochranných známek, patentů, obchodních jmen, obchodních tajemství, know-how, technických dokumentů, specifikací produktů a výroby a dalších výrobních informací nebo práv nebo licencí vztahujících se k výše uvedenému použité v souvislosti s produkty zůstávají výhradním a výhradním vlastnictvím prodávajícího.

Prodávající je oprávněn pořizovat fotografie a provádět další nahrávky produktů před, během a po jejich instalaci, nebo požádat kupujícího, aby takové fotografie a další nahrávky poskytl, a použil je pro marketingové účely.

Jakýkoli materiál, který kupující obdržel od prodávajícího pro reklamní účely, lze použít pouze k propagaci prodeje výrobků prodávajícího