Warunki współpracy między dwoma firmami

Produkty

Produkty są albo standardowymi produktami sprzedaży („Produkty standardowe”), albo są specjalnie wytwarzane dla indywidualnego nabywcy, m.in. produkty o specjalnym profilu tworzone na zamówienie („Produkty niestandardowe”). Lista Produktów Standardowych produkowanych i sprzedawanych przez sprzedawcę jest dostępna na stronie internetowej sprzedawcy oraz w katalogu produktów („Katalog”), który jest udostępniany kupującemu na żądanie. Tylko aktualna lista produktów jest obowiązująca i stanowi podstawę do składania zamówień.

Sprzedawca gwarantuje, że jakość produktów odpowiada standardom jakości sprzedającego oraz że kompletność zestawu produktów odpowiada aktualnie obowiązującej specyfikacji produktu.

Zamówienia

Kupujący może zamówić Produkty Standardowe faksem lub e-mailem. Kupujący wskazuje przewidywane miejsce dostawy towarów i oczekiwany czas dostawy. W przypadku dostawy produktów niestandardowych kupujący prosi sprzedawcę o wycenę. Każda oferta wystawiona przez sprzedawcę obowiązuje przez trzydzieści (30) dni kalendarzowych. Akceptacja oferty przez kupującego stanowi zamówienie na odpowiednie Produkty niestandardowe. Umowa sprzedaży produktów zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę. W potwierdzeniu zamówienia sprzedawca określa warunki dostawy towaru.

Ceny i płatności

Ceny Produktów Standardowych oparte są na cenniku obowiązującym w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Cenniki są specyficzne dla danego rynku, a ceny mogą się różnić w zależności od kraju, terytorium lub rodzaju klienta. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen w dowolnym momencie według własnego uznania. Ceny produktów niestandardowych są określone w odpowiedniej ofercie wystawionej przez sprzedającego. O ile nie wskazano inaczej w cenniku lub ofercie, ceny obejmują koszty pakowania, transportu i ubezpieczenia towarów oraz inne koszty zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi warunkami handlowymi (Incoterms 2010). Płatność za produkty jest dokonywana albo jako przedpłata, albo, jeśli sprzedawca udzielił kupującemu linii kredytowej, w ciągu dwudziestu jeden (21) dni kalendarzowych od wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku produktów wykonanych na specjalne zamówienie, których cena przekracza 10 000 EUR (dziesięć tysięcy euro), kupujący jest zobowiązany do zapłaty 5% ceny przy zamówieniu i 45-50% (według uznania sprzedawcy) ceny przed wykonaniem produktów. Pozostała cena zakupu jest płacona, gdy produkty są już gotowe, ale przed załadowaniem do transportu lub, jeśli sprzedawca otworzył linię kredytową dla kupującego, w ciągu dwudziestu jeden dni kalendarzowych od wystawienia odpowiedniej faktury.

Kupujący pokrywa odpowiednie opłaty bankowe. Płatności uznaje się za zrealizowane, gdy odpowiednia kwota wpłynie na konto bankowe sprzedawcy. Jeśli kupujący nie dokona terminowej przedpłaty i przekroczy termin płatności o więcej niż siedem dni, sprzedawca ma prawo zawiesić lub anulować zamówienie.

Dostawa

O ile nie wskazano inaczej w cenniku, ofercie lub potwierdzeniu zamówienia, lub osobno nie zostało to uzgodnione przez strony na piśmie lub w formie, którą można powielić na piśmie, dostawa odbywa się na miejsce wskazane w zamówieniu przez klienta (Incoterms 2010). Standardowy termin dostawy produktów wskazany jest w cenniku lub ofercie. Termin dostawy konkretnego zamówienia określa sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia.

Kupujący powinien odebrać dostawę towaru w miejscu i czasie określonym zgodnie z niniejszymi warunkami. Kupujący musi zrekompensować wszelkie koszty i szkody poniesione przez sprzedawcę z powodu nie odebrania dostawy, w tym koszty przechowywania towaru.

Zatrzymanie tytułu własności

Do momentu otrzymania pełnej ceny zakupu sprzedawca zachowuje prawo własności do towaru. W tym czasie kupujący może odsprzedawać towary wyłącznie jako pośrednik sprzedającego i tylko w toku zwykłej działalności w dobrej wierze.

Kontrola i powiadomienia

Po dostarczeniu produktów kupujący powinien sprawdzić towary lub zlecić ich natychmiastową kontrolę. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie ilości i jakości produktów oraz czy odpowiadają one dokumentom towarzyszącym.

Jeżeli nomenklatura, ilości lub jakość dostarczonych produktów nie odpowiadają potwierdzeniu zamówienia albo produkty lub ich opakowanie zostały uszkodzone, kupujący powinien niezwłocznie poinformować sprzedawcę, nie później niż w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty dostawy.

Rozstrzyganie reklamacji

Wszelkie reklamacje dotyczące produktów od osób, którym kupujący odsprzedał produkty, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez kupującego. Jeśli reklamacja dotyczy wady produkcyjnej, za którą odpowiedzialność ponosi sprzedawca, kupujący musi poinformować sprzedawcę o reklamacji w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od jej otrzymania. Takie reklamacje będą rozstrzygane na podstawie indywidualnej umowy stron zgodnie ze standardową procedurą reklamacyjną sprzedającego. Sprzedawca nie zwróci żadnych dodatkowych kosztów nabywcy lub pod-nabywcy (w tym kosztów przewozu), chyba że strony dokonają innych ustaleń przed poniesieniem takich kosztów.

Własność intelektualna oraz informacje o produkcie

Cała własność intelektualna sprzedającego, w tym prawa autorskie, znaki handlowe, patenty, nazwy handlowe, tajemnice handlowe, know-how, dokumenty techniczne, specyfikacje produktu i produkcji oraz inne informacje dotyczące produkcji, prawa lub licencje dotyczące któregokolwiek z wyżej wymienionych w związku z produktami pozostają wyłączną własnością sprzedawcy.

Sprzedawca jest uprawniony do robienia zdjęć i nagrań produktów przed, w trakcie i po ich instalacji, lub do poproszenia kupującego o dostarczenie takich zdjęć i nagrań oraz wykorzystanie ich do celów marketingowych.

Wszelkie materiały, które kupujący otrzymał od sprzedawcy do celów reklamowych, mogą być wykorzystane wyłącznie do promocji sprzedaży produktów sprzedawcy.