Müügi- ja garantiitingimused

Viimase 20 aastaga on Palmako AS kasvanud üheks juhtivaks aiamajade tootjaks Euroopas, nagu me oleme suurim liimpuidu-ja freespuittoodete tootja Eestis. Keskkonnasäästliku ettevõttena pressime tootmisjäägid kokku küttegraanuliteks, kasutades selleks päikese abil toodetud elektrienergiat.

Palmako garantiitingimused on kooskõlas Euroopa Liidu seadustega ning vastavale tootekategooriale kehtivate direktiivide ja garantiinõuetega. Meile on omistatud mitmeid, viisil või teisel, kvaliteeti kinnitavaid sertifikaate, mille kohta leiate infot sektsioonist „sertifikaadid“.

Tootekategooria põhised kvaliteedi-ja garantiitingimused on leitavad iga tootekategooria brändilehe alt Koostööpartnerile - Müügi- ja garantiitingimused.

Palmako AS üldised müügitingimused

1. Kohaldamisala.

Neid üldisi müügitingimusi (edaspidi „üldtingimused”) kohaldatakse kõigi lepingute suhtes, mille alusel Palmako AS (edaspidi „müüja”) müüb oma kaupa Palmako, Imprest, Construct, HEAT!T või teiste väljatöötatud kaubamärkide kaudu (edaspidi „tooted”) mis tahes ostjale (edaspidi „ostja”), olenemata müügilepingu sõlmimise viisist (edaspidi „leping”), ja need hõlmavad müüja kogu tootevalikut. Toodete ostmise või tellimuse esitamisega kaasneb üldtingimuste täielik ja tingimusteta järgimine. Teistsuguseid või täiendavaid sätteid, sealhulgas ostja üldtingimusi, kohaldatakse ainult juhul, kui müüja ja ostja (edaspidi „lepinguosaline” ja ühiselt „lepinguosalised”) selles igal üksikjuhul eraldi kirjalikult kokku lepivad.

2. Tooted

2.1. Tooted.

Toodete hulka kuuluvad aiamajad, palkmajad, liimpuittooted, puidugraanulid, ümarfreesitud ja sügavimmutatud puidust aiapostid, -latid, -lipid, aiamööbel, aiapaneelid ja -elemendid, peenraäärised ja lillekastid, kiiged, laste mänguväljakud ja kõik muud tooted, mida müüja poolt või nimel valmistatakse ja ostjatele müüakse. Tooted on kas tavakorras müüdavad tooted (edaspidi „standardtooted”) või konkreetse ostja jaoks spetsiaalselt valmistatavad tooted, sealhulgas eritellimusel valmistatavad aia- ja palkmajad, eriprofiiliga liimpuittooted, eripakendis puidugraanulid jne (edaspidi „eritellimusel valmistatavad tooted”).

2.2. Tootekataloog.

Müüja poolt valmistatavate ja müüdavate standardtoodete loetelu on esitatud müüja veebilehtedel ja (välja arvatud puidugraanulite puhul) tootekataloogides, mis ostjale sellekohase taotluse alusel kättesaadavaks tehakse (edaspidi „kataloog”). Müüjal on õigus tootevalikut igal ajal oma äranägemise järgi muuta. Tellimuse esitamisel lähtutakse hetkel kehtivast toodete loetelust.

2.3. Kvaliteet ja komplektsus.

Müüja garanteerib, et toodete kvaliteet vastab müüja kvaliteedistandarditele ning et toodete komplektsus vastab toote kehtivale spetsifikatsioonile. Müüja jätab endale õiguse muuta toodete spetsifikatsioone tingimusel, et need muudatused ei mõjuta toodete töökindlust või eluiga.

3. Tellimine

3.1. Standardtooted.

Ostja võib tellida standardtooteid e-posti teel või vormistada ostu Palmako e-poes (http://pood.palmako.ee). Tellimuses peab ostja näitama kauba soovitud sihtkoha ning eelistatud kohaletoimetamise aja. Palmako e-poes ostu sooritamisele kohalduvad Palmako E-poe üldtingimused (http://pood.palmako.ee/est/e-poe-uldtingimused).

3.2. Eritellimusel valmistatavad tooted.

Eritellimusel valmistatavate toodete ostmiseks peab ostja küsima müüjalt hinnapakkumist. Müüja väljastatud hinnapakkumine kehtib kolmkümmend (30) kalendripäeva. Hinnapakkumise väljastamisega ei võta müüja enda kauba tarnimise ega ühtegi muud siduvat kohustust ning lepingutingimused tulenevad üksnes kinnitatud tellimusest. Hinnapakkumisega nõustumist ostja poolt käsitatakse vastavate eritellimusel valmistatavate toodete tellimusena.

3.3. Tellimuste kinnitamine.

Toodete müügileping loetakse sõlmituks, kui müüja on tellimuse kinnitanud. Müüja kinnitab tellimuse või keeldub selle kinnitamisest kolme (3) tööpäeva jooksul alates ostja poolt tellimuse esitamisest. Tellimuse kinnituses määrab müüja kindlaks kauba tarnimise tingimused. Kui tellimuse kinnitus sisaldab muudatusi või täiendavaid tingimusi võrreldes tellimuse või hinnapakkumisega, loetakse müügileping sõlmituks, kui ostja ei teata kahe (2) tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnituse saamist, et ta ei nõustu müüja pakutud muudetud või täiendavate tingimustega.

3.4. Tellimuste muutmine ja tühistamine.

Kinnitatud tellimusi on võimalik muuta ja tellimust tühistada poolte vastastikusel kokkuleppel ja eelduslikult üksnes juhul, kui tootmis- ja/või tarneprotsessi pole alustatud,  kui lepinguosalised ei ole kokku leppinud teisiti.

3.5. Tellimuse muutmise või tühistamise tagajärjed.

Kui ostja muudab või tühistab tellimuse, mille müüja on kinnitanud, on müüjal õigus esitada tellimuse muutmise või tühistamise eest ostjale arve vastavalt tehtud kulutustele, kuid minimaalselt summas 35 (kolmkümmend viis) EUR, millele lisandub kehtiv käibemaksumäär.

4. Hinnad ja maksmise kord

4.1. Hinnad.

Standardtoodete hinnad põhinevad müügilepingu sõlmimise ajahetkel kehtival hinnakirjal. Hinnakirjad on turupõhised ning hinnad võivad eri riikide, territooriumide, tarnetingimuste või klienditüüpide lõikes erineda. Müüjal on õigus hindu igal ajal oma äranägemise järgi muuta. Kui ostjale on eelnevalt edastatud hinnakiri, kohustub müüja teavitama ostjat hinnamuutustest vähemalt ühe (1) kuu ette. Eritellimusel valmistatavate toodete hinnad esitatakse müüja poolt väljastatavas hinnapakkumises. Kui hinnakirjas või hinnapakkumises ei ole märgitud teisiti, sisaldavad hinnad tarnitava kauba pakkimis-, veo- ja kindlustuskulusid, kuid ei sisalda käibemaksu, tollimakse ega muid tollivormistuse kulusid.

4.2. Maksetingimused.

Toodete eest tuleb tasuda kas ettemaksena või kui müüja on avanud ostjale krediidiliini, siis kahekümne ühe (21) kalendripäeva jooksul pärast vastava arve väljastamist, kui müüja ei ole tellimuse kinnituses märkinud pikemat tähtaega. Eritellimusel valmistatavate toodete puhul, mille hind ületab € 10 000 (kümme tuhat eurot), on ostja kohustatud maksma 5% hinnast tellimuse esitamisel ja 45–50% (müüja äranägemisel) hinnast enne toodete valmistamise algust. Ülejäänud ostuhind makstakse siis, kui tooted on valmis, kuid enne nende transportimiseks laadimist, või kui müüja on avanud ostjale krediidiliini, siis kahekümne ühe (21) kalendripäeva jooksul pärast vastava arve väljastamist, kui müüja ei ole tellimuse kinnituses märkinud pikemat tähtaega. Kui lepinguosalised ei lepi kokku teisiti, tuleb maksed teha pangaülekandega müüja osutatud pangakontole. Pangakulud kannab ostja. Makse loetakse tehtuks, kui vastav summa on laekunud müüja pangakontole.

4.3. Maksmisega viivitamine.

Kui ostja ei tee makset õigeaegselt, on müüjal õigus nõuda viivist suuruses 0,1% tähtajaks tasumata summast iga viivitatud päeva eest. Kui ostja ei tee õigeaegselt ettemakset ja ületab maksetähtpäeva enam kui 7 päeva võrra, on müüjal õigus vastav tellimus peatada või tühistada.

4.4. Ühepoolsed mahaarvamised.

Ilma müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei või ostja teha arvel näidatud summadest mingeid ühepoolseid mahaarvamisi ega tasaarvestada müüja nõuet ühegi enda väidetava nõudega.

4.5. Kiirmakse allahindlus.

Kui pooled on leppinud kokku kiirmakse teostamisel tehtavas allahindluses, siis rakendub kokkulepitud allahindluse protsent või allahindluse summa eeldusel, et makse on laekunud müüja pangakontole enne arvel näidatud kiirmakse tähtaega.

5. Tarnimine

5.1. Tarnetingimused.

Kui hinnakirjas, hinnapakkumises või tellimuse kinnituses pole märgitud teisiti või kui lepinguosalised ei lepi kirjalikus või kirjalikult taasesitatavas vormis eraldi kokku teisiti, tarnitakse tooted DAP tingimuse kohaselt (sihtkohta kohaletoimetamine, tollikulud kannab ostja, Incoterms 2010).

5.2. Tarnetähtaeg.

Toodete tavapärased tarnetähtajad esitatakse hinnakirjas või hinnapakkumises. Tavapärased tarnetähtajad on indikatiivsed ning konkreetse tellimuse tarnetähtaja täpsustab müüja tellimuse kinnituses. Tarnetähtaeg algab päevast, mil müüja kinnitab ostja tellimuse, kuid mitte enne, kui müüjale laekub nõutav ettemakse. Eritellimusel valmistatavate toodete puhul ei alga tarnetähtaeg enne, kui kõik toodete valmistamisega või tellimuse täitmisega seotud tehnilised küsimused on lepinguosaliste vahel lahendatud. Kui ostja poolt edaspidi asjakohases teabes või dokumentatsioonis tehtavad muudatused põhjustavad viivituse toodete valmistamisel, pikeneb tarnetähtaeg vastava ajavahemiku võrra.

5.3. Kohaletoimetamise aeg.

Sõltuvalt kokkuleppest ostjaga sisaldub müüja müügikinnituse vormil tarneaja veeru lahtris kas „kinnitatud lähetuskuupäev“ või „eeldatav tarnekuupäev“ ostja/lõpptarbijani. Müüja või transpordifirma teatab ostjale/lõpptarbijale kauba kohaletoimetamise täpse aja mõistliku etteteatamisajaga. Saatelehel on märgitud eeldatav kohalejõudmise aeg täpsusklassiga +/-1 päeva.

5.4. Tarne vastuvõtmine.

Ostja peab kaubatarne käesolevate üldtingimuste kohaselt kindlaks määratud ajal ja kohas vastu võtma. Kui ostja keeldub kaubatarne vastuvõtmisest või viivitab vastuvõtmisega, on müüjal õigus nõuda leppetrahvi summas 0,1% vastava kauba hinnast päevas. Ostja peab hüvitama kõik kulud ja kahjud, mida müüja kannab seoses asjaoluga, et ostja ei võtnud tarnet vastu, kaasa arvatud kauba ladustamise kulud.

5.5. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminek.

Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb ostjale üle kauba üleandmisega. Juhul, kui ostja ei võta kaupa kokkulepitud ajal vastu, läheb kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ostjale üle alates ajahetkest, millal ostja pidi vastavalt kokkuleppele kauba vastu võtma.

6. Omandiõiguse säilimine.

Kauba juriidiline omandiõigus jääb kuni ostuhinna täieliku tasumiseni müüjale. Selle ajavahemiku vältel võib ostja kaupa edasi müüa üksnes müüja esindajana ja ainult tavapärase äritegevuse käigus heausksele ostjale.

7. Kontrollimine ja teavitamine

7.1. Kontrollimine.

Pärast toodete tarnimist peab ostja viivitamata kaupa kontrollima või laskma seda kontrollida. Kontrollimine peab hõlmama toodete koguse ja kvaliteedi ning saatedokumentidele vastavuse kontrollimist. Samuti peab ostja kontrollima, ega toodetel (sealhulgas pakendil) ei esine väliseid kahjustusi. Kontrollimise käigus toodetel avastatud puudused ning pretensioonid peab ostja märkima kauba saatedokumentidel. Jättes puudused saatedokumentidel märkimata ei saa ostja tugineda toodete puudustele, mis olid tuvastatavad kauba üleandmisel.

7.2. Mittevastavusest teatamine.

Juhul, kui tarnitud toodete nomenklatuur, kogused või kvaliteet ei vasta tellimuse kinnitusele või kui tooted või nende pakend on kahjustunud, peab ostja teatama sellest müüjale viivitamata, kuid hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates päevast, mil ta mittevastavuse avastas või oleks pidanud avastama. Ostja peab mittevastavust kirjeldama ning võimaluse korral esitama fotod või muud tõendid. Täpsemad nõuded mittevastavusest teatamise kohta erinevate tootekategooriate lõikes on leitavad müüja veebilehtedelt.

7.3. Kontrollimis- ja teavitamiskohustuse rikkumise tagajärjed.

Ostja kaotab õiguse tugineda ükskõik millistele toodete koguse või kvaliteediga seotud probleemidele, kui ta ei kontrollinud tooteid õigeaegselt ja nõuetele mittevastavus oleks olnud mõistliku kontrolli käigus märgatav või kui ta mittevastavusest müüjale nõutud tähtaja jooksul ei teata.

8. Kaebuste lahendamine

8.1. Ostja kaebused.

Kõik ostja kaebused, mis puudutavad toodete kvaliteeti, lahendatakse müüja tavakorra kohaselt, mis on leitav müüja veebilehtedelt.

8.2. Ostja klientide kaebused.

Kõik toodetega seotud kaebused, mille ostja saab isikutelt, kellele ta tooteid on edasi müünud, lahendab ostja. Kui kaebus puudutab tootmisviga, mille eest vastutab müüja, peab ostja müüjat kaebusest teavitama seitsme (7) kalendripäeva jooksul pärast kaebuse saamist. Sellised kaebused lahendatakse ostja ja müüja vahelise eraldi kokkuleppe alusel, kooskõlas müüja tavakorraga kaebuste lahendamiseks. Müüja hüvitab ostjale või tema kliendile tekkinud täiendavaid kulusid (sh transpordikulud) ainult juhul, kui lepinguosalised on selles enne vastavate kulude kandmist kokku leppinud.

9. Garantii.

Garantii kehtib toote ostjale, kes ostab toote müüjalt. Müüja annab toodetele garantii oma tavapäraste garantiitingimuste kohaselt, mis on leitavad müüja veebilehtedelt. Sõltuvalt toote liigist võivad tootele kohalduda ka täiendavad garantiitingimused, mis edastatakse või tehakse ostjale kättesaadavaks müügilepingu sõlmimisel.

10. Konfidentsiaalsus.

Teise lepinguosalise eelneva kirjaliku nõusolekuta ei või lepinguosalised avalikustada toodete müügi ja tarnimisega seoses teiselt lepinguosaliselt saadud teavet, välja arvatud juhul, kui avalikustamine on ette nähtud seadusega või kohtu korraldusega või kui teavet saanud lepinguosaline suudab tõendada, et selline teave oli talle juba varasemalt teada. Eelkõige tuleb konfidentsiaalsena hoida tooteinfot, hindu ja muid tellimuste tingimusi. Teabe avaldamist lepinguosalise audiitoritele, kutselistele nõustajatele või pangale ei käsitata konfidentsiaalsuse nõude rikkumisena.

11. Intellektuaalne omand ja tooteinfo

11.1. Müüja intellektuaalomandiõigused.

Müüja kogu intellektuaalne omand, sealhulgas autoriõigused, kaubamärgid, patendid, ärinimed, ärisaladused, oskusteave, tehnilised dokumendid, toodete ja tootmise tehnilised andmed ja muu tootmisinfo, ning eelnevalt loetletutega seotud õigused ja litsentsid, mida kasutatakse seoses toodetega, jäävad müüja ainuomandisse.

11.2. Loometöö tulemused.

Kui lepinguosalised ei lepi üksikjuhtudel sõnaselgelt teisiti kokku, jäävad kõik joonised, projektid, arhitektuurse projekteerimise dokumendid ning muud loometöö tulemused, dokumendid ja andmed, mis on loodud müüja poolt ostja jaoks või ostja taotlusel („loometöö tulemused”), müüja ainuomandisse ning müüjal on õigus kasutada loometöö tulemusi äri-, tootmis- ja turundustegevuses.

11.3. Fotod ja muud jäädvustused.

Müüjal on õigus toodete paigaldamise eel, ajal ja järel tooteid pildistada ning neid muul viisil jäädvustada või paluda ostjal esitada selliseid fotosid ja muid jäädvustusi. Müüjal on õigus kasutada neid fotosid ja muid jäädvustusi turundustegevuses.

11.4. Tooteinfo kasutamine.

Ilma müüja eelneva kirjaliku loata ei ole ostjal lubatud avalikult kasutada müüja esitatud fotosid, plaane, käsiraamatuid ega muud tooteinfot, välja arvatud juhul, kui selline kasutamine on mõistlikult vajalik toodete õiguspäraseks edasimüügiks.

11.5. Reklaammaterjalid.

Materjale, mille ostja on saanud müüjalt reklaami eesmärgil, tohib kasutada ainult müüja toodete müügi edendamiseks.

12. Müüja vastutus

12.1. Müüja vastutab üksnes tahtluse või raske hooletuse tõttu ostjale tekkinud otsese varalise kahju eest. Müüja ei vastuta kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest. Müüja vastutus on alati piiratud müüjale konkreetse müügilepingu alusel makstava müügihinna suurusega.

12.2. Ostja kohustub andma müüjale müügilepingu täitmiseks vajalikku informatsiooni. Ostja ei või kauba ostmisel tugineda müüja erialastele oskustele või teadmisele ning müüja ei ole kohustatud kontrollima, kas ostetav kaup on sobiv otstarbeks, mida ostja müügilepingu sõlmimisel avaldab või milleks ostja kaupa kavandab. Ostjal puudub õigus tugineda mistahes rikkumisele, kui pärast müügilepingu sõlmimist selgub, et müügilepingus sätestatud nõuetele vastav kaup ei sobi ostja poolt kavandatud otstarbeks.

13. Vääramatu jõud

13.1. Lepinguosaline vabaneb vastutusest lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või nõuetele mittevastava täitmise eest, kui selle põhjuseks on asjaolud, mis ei olene lepinguosalisest ja mida lepinguosaline ei saanud mõjutada ega vältida (nt nagu üleujutus, tulekahju, maavärin või muu loodusõnnetus, sõda, terrorirünnak või streik), ning mis muudavad lepingu täitmise või nõuetekohase täitmise võimatuks.

13.2. Lepinguosaline, kes ei saa lepingust tulenevaid kohustusi täita vääramatu jõu asjaolu tõttu, peab teist lepinguosalist sellest viivitamata teavitama. Vääramatu jõu asjaolu esinemisel säilib lepinguosalisel kohustus võtta tarvitusele kõik võimalikud meetmed, et vältida ja/või minimeerida võimalikku kahju teisele lepinguosalisele, mis tuleneb lepingu täitmata jätmisest või nõuetele mittevastavast täitmisest esimese lepinguosalise poolt.

14. Vaidluste lahendamine ja kohtualluvus.

Lepinguosalised teevad kõik endast oleneva, et lahendada kõik lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused, lahkarvamused või nõuded, sealhulgas lepingu rikkumise, lõpetamise ja kehtetusega seotud vaidlused, Eesti Vabariigi kohtutes. Esimese astme kohus on Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja.

15. Isikuandmete töötlemine.

15.1. Müügilepingu sõlmimisel annab ostja müüjale õiguse töödelda müügilepingu sõlmimisel müüjale edastatud isikuandmeid. Töödeldavateks isikuandmeteks võivad olla muuhulgas isikute nimi, telefoninumber, e-posti aadress, kauba kohale toimetamise aadress, pangakonto number, ostuajalugu (kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed), veebilehe külastamise andmed.

15.2. Isikuandmeid kogutakse eesmärgiga hallata tellimusi ja toimetada kohale kaupu, koostada ostetud kaupade ülevaateid ja statistikat, tagastada klientidele makseid, pakkuda efektiivset kliendituge, teha kliendile suunatud pakkumisi, sisse nõuda võlgnevusi, täita juriidilisi kohustusi ning tagada muude õigustatud huvide realiseerimine. Isikuandmeid võivad töödelda müüja töötajad või muud müüja poolt volitatud isikud nimetatud eesmärkide täitmiseks. Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid koguti.

15.3. Isikuandmeid võidakse avaldada kolmandatele isikutele, kui seda on andmesubjekti poolt palutud müüjal teha, kui seadus seda nõuab või lubab, kui on selleks antud eelnev nõusolek.

15.4. Andmesubjektile edastatakse otseturustusteateid üksnes andmesubjekti poolt selleks eraldi antud nõusolekul. Otseturustusteadete saamisest on andmesubjektil võimalik igal hetkel loobuda. Teadetest loobumiseks tuleb järgida teates edastatud juhiseid teadetest loobumise kohta.

16. Kohaldatav õigus.

Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1980. aasta konventsiooni kaupade rahvusvaheliste ostu-müügilepingute kohta (CISG) ei kohaldata.

17. Üldsätted

17.1. Ilma teise lepinguosalise kirjaliku nõusolekuta ei või lepinguosalised lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi kolmandatele isikutele üle anda.

17.2. Lepinguga seoses teisele lepinguosalisele edastatavad teated ja taotlused tuleb edastada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-posti teel). Sellised teated ja taotlused loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui need on kätte toimetatud kulleriga ja allkirja vastu üle antud või saadetud teisele lepinguosalisele tähitud posti või e-posti teel.

17.3. Kui ostja on tarbija, ei piira käesolevad üldtingimused kohaldatava õiguse nende sätete kohaldamist, millest ei ole võimalik poolte kokkuleppel kõrvale kalduda.

17.4. Käesolevate üldtingimuste mõne sätte täielik või osaline kehtetus või jõustamise võimatus ei mõjuta ülejäänud sätete ega vastavate sätete ülejäänud osade kehtivust ega jõustatavust. Lepinguosalised asendavad kehtetu või jõustamatu sätte kehtiva sättega, mis vastab esialgse sätte majanduslikule eesmärgile kõige täpsemalt.

17.5. Üldtingimused on koostatud eesti ja inglise keeles ning võivad olla tõlgitud ja tehtud kättesaadavaks ka teistes keeltes. Õiguslikku tähendust omavad üksnes eesti- ja inglisekeelsed versioonid sellest dokumendist ning kui tõlgitud ja kättesaadavaks tehtud versioonides esineb erinevusi, tuleb lähtuda inglisekeelsest versioonist. Inglise- ja eestikeelsete versioonide vastuolu korral tuleb lähtuda eestikeelsest versioonist.

17.6. Käesolev üldtingimuste redaktsioon kehtib alates 01. jaanuarist 2020